Anleggstrafikkvakt

Trenger dere anleggstrafikkvakt?

Anleggstrafikkvakt må vurderes i forbindelse med arbeider hvor følgende situasjoner er aktuelle:

• Rygging hvor det ferdes gående og syklende.
• Avkjørsler hvor fotgjengere og syklister må krysse.
• Anleggstrafikkveien er ikke plassert vinkelrett i forhold til hovedveien, som vil påføre større blindsone for sjåførene.
• Bruk av uegnede kjøretøy hvor det ferdes gående og syklende.
• Anleggsarbeidet beslaglegger eksisterende traseer.
• Anleggstrafikken bruker eksisterende gang og sykkelarealer uten at det opprettes midlertidige kryssningspunkter.
• Det kjøres anleggstrafikk ved skolevei der det ferdes mye barn.

Det gjelder å ha fokus på situasjoner der det finnes en økt risiko for at noe kan gå galt, spesielt om morgenen når barn og unge er på vei til skolen, i områder med mye biltrafikk. Vi har lang erfaring med anleggstrafikkvakter med gode tilbakemeldinger. Har dere et anleggsområde i nærheten av hovedvei kombinert med mange gående og syklende kan dere ha behov for anleggstrafikkvakt.

For mer informasjon og booking av anleggstrafikkvakt, send en mail til Christina på christina@trafikkjentene.no eller ring 45 11 86 86